Ko nosaka likumdošana darba aizsardzības jautājumos?


2002.gada 1.janvārī spēkā stājās Darba aizsardzības likums, kur noteikts, ka katrā uzņēmumā darba aizsardzības jomā ir:

 • jāizveido darba aizsardzības sistēma;
 • jānorīko darba aizsardzības speciālists, kuram jāapgūst pamatlīmeņa zināšanu programma 160 stundu apmērā (pēc MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.749);
 • jāveic darba vides iekšējā uzraudzība un riska novērtēšana;
 • jāveic nodarbināto instruktāža vai apmācība par darba aizsardzību un citi pasākumi.


  IEGUVUMI

  Veicot darba aizsardzības sistēmas sakārtošanu un uzturēšanu, Jūsu uzņēmuma ieguvumi būs ne tikai sakārtota darba aizsardzības organizatoriskā struktūra atbilstoši likumdošanas prasībām, bet arī:
 • droša un veselībai nekaitīga darba vide, kas veicina darba produktivitāti un citus izaugsmi veicinošus faktorus;
 • iespēja strādāt efektīvi un nākotnē būt konkurētspējīgam savā nozarē;
 • veiksmīga uzņēmuma attīstībai nepieciešamo kredītu piesaiste kredītiestādēs.
 • Pieteikties


  Joomla : Darba Vide

   

  NRJ Reklāma