Kompetenta institūcija

Kompetenta institūcija


Jāņem vērā, ka MK 08.02.2005. noteikumi Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaistakompetentu institūciju*” nosaka tos komercdarbības veidus, kuros darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā obligāti jāiesaista kompetenta institūcija (skatīt sadaļu "Komercdarbības veidi...").

* kompetenta institūcija — institūcija, kura ir pilnvarota veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un kuras kompetence darba aizsardzības jautājumos novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

LR Labklājības ministrija 2006.gada 10.janvārī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” paziņoja, ka SIA “Darba Vide” tiek atzīta par kompetentu institūciju darba aizsardzības jautājumos un ir ieguvusi kompetentas institūcijas kvalitātes sistēmas sertifikātu.

SIA „Darba vide” kā kompetenta institūcija, pamatojoties uz vienošanos ar darba devēju, izveido un uztur uzņēmumā darba aizsardzības sistēmu, veicot vismaz šādas darbības:
  • novērtē darba vides risku uzņēmumā;
  • nosaka uzņēmuma atbilstību darba aizsardzības normatīvo aktu, kā arī ar darba aizsardzību saistīto normatīvo aktu prasībām (piemēram, ugunsdrošība, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošība, bīstamo iekārtu drošība);
  • izstrādā darba aizsardzības pasākumu plānu, lai novērstu atklātos darba vides riskus vai samazinātu tos līdz pieļaujamam līmenim, kā arī nodrošina uzņēmuma atbilstību darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām.
  • Pieteikties


    Joomla : Darba Vide

     

    NRJ Reklāma